Tin nhanh Crypto
5.jpg

COMP thông qua đề xuất thay đổi logic Comptroller và sửa lỗi

Đề xuất giúp có 2 tỷ lệ phân phối COMP cho mỗi và mọi thị trường – tỷ lệ bên vay (compBorrowSpeeds) và tỷ lệ bên cung (compSupplySpeeds) cũng như thực hiện 3 bản sửa lỗi (lỗi 1, 2, 3).

#COMP #Governance

Tin nhanh Crypto
3.jpg

Những thay đổi sẽ như sau:
– Bonding Curve Buffer thành 0,5% (từ 1%).
– Đặt giá Set Reserve Stabilzier thành $ 0,995 (từ $ 0,99).
– Đặt DAI Mint Cap thành 150M (từ 50M).
– Đặt DAI Scale thành 100M (từ 50M).
– Đặt DAI Pre-Scale Discount thành 0.
– Đặt DPI Mint Cap thành 50M (từ 10M).
– Đặt RAI Mint Cap thành 20M (từ 10M).

#FEI #TRIBE #Governance

Tin nhanh Crypto
2.jpg

MakerDao bỏ phiếu điều hành cho việc kiểm tra cấu hình cầu nối L2

Việc kiểm tra bao gồm governance relay và Layer 2 DAI vốn được thông qua vào 25/09/2021 và thực hiện vào 27/09/2021.

Sau khi xác nhận rằng Governance có quyền kiểm soát tất cả hệ thống L2,Protocol Engineering Core Unit sẽ từ chối thủ công địa chỉ của người triển khai, có nghĩa là Governance sẽ là cơ quan duy nhất giữ lại toàn quyền kiểm soát các cầu nối token.

#MKR #DAI #Governance

Tin nhanh Crypto
1.jpg

Đề xuất thêm các cặp stablecoin G-UNI vào FRAX được thông qua

Các nhóm stablecoin G-UNI sẽ là một vị thế trong phạm vi cố định và không thay đổi. Ban đầu, pool sẽ được quản lý bởi Gelato multisig nhưng sẽ được quản lý bởi Frax ngay sau đó.

#FRAX #SUSD #UST #DAI #USDN #FEI #TUSD

Tin nhanh Crypto
19.jpg

Các tính năng mới bao gồm: tính năng soft restart cho phép trộn vào cuối epoch mà không cần khởi động lại, tính năng lưu trữ đầy đủ, cải tiến quy trình import-db, tích hợp trình điều khiển outport, tính toán tổng cung ESDT, …

#EGLD #Implementation #Software

Tin nhanh Crypto
18.jpg

Eeferendum 14 cho phép khuyến khích stake LKSM, bootstrap cho pool LKSM / KSM, khuyến khích pool LKSM / KSM.

Bootstrap sẽ bắt đầu lúc 07:30 AM UTC vào 28/09/2021.

Các ưu đãi sẽ bắt đầu tại block 639600, dự kiến vào lúc 09:30 AM 28/09/2021.

Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 30/09/2021.

#KAR #Governance

Tin nhanh Crypto
17.jpg

Đề xuất về một cấu trúc phi tập trung để quản lý ngân quỹ Kwenta đã được Spartan Council thông qua

treasuryDAO sẽ bao gồm ba thành viên cộng đồng được lựa chọn bởi hội đồng cho đến khi Kwenta đủ khả năng quản lý ngân quỹ.

#SNX #Governance

Tin nhanh Crypto
16.jpg

Đề xuất thành lập hội đồng quản lý tạm thời cho Kwenta đã được Spartan Council thông qua

Hội đồng này sẽ là tạm thời cho đến khi các thành viên cộng đồng Kwenta có thể bỏ phiếu cho các đề cử của họ.

#SNX #Governance

Tin nhanh Crypto
15.jpg

Các nhóm stablecoin G-UNI sẽ là một vị thế trong phạm vi cố định và không thay đổi. Lúc đầu, pool sẽ được quản lý bởi Gelato multisig nhưng sẽ được quản lý bởi Frax ngay sau đó.

Cuộc bỏ phiếu này sẽ kết thúc vào 26/09/2021.

#FRAX #SUSD #UST #DAI #USDN #FEI #TUSD

Tin nhanh Crypto
14.jpg

Những thay đổi sẽ như sau:
– Bonding Curve Buffer thành 0,5% (từ 1%).
– Đặt giá Set Reserve Stabilzier thành $ 0,995 (từ $ 0,99).
– Đặt DAI Mint Cap thành 150M (từ 50M).
– Đặt DAI Scale thành 100M (từ 50M).
– Đặt DAI Pre-Scale Discount thành 0.
– Đặt DPI Mint Cap thành 50M (từ 10M).
– Đặt RAI Mint Cap thành 20M (từ 10M).

#FEI #TRIBE #Governance

Video Mới Nhất